ICS – 2014

  • Theme: Geriatric Spine

Date: 15th to 17th August 2014

Venue: Hotel Fateh Prakash Palace, Udaipur

Organizing Chairman: Dr. Shankar Acharya

Organizing Secretary: Dr. Rushama Tandon

Member

Non Member