ASSICON 2021: Virtual

Date: 22nd to 24th January 2021

Venue: held Virtually

Conference Organizing Team

Patrons

 • 1. Dr. S Rajasekaran
 • 2. Dr. P K Dave
 • 3. Dr. V T Ingalhalikar
 • 4. Dr. S M Hardikar
 • 5. Dr. Arvind Jayaswal
 • 6. Dr. Shekhar Y Bhojraj
 • 7. Dr. Sajan Hegde
 • 8. Dr. Ram Chaddha
 • 9. Dr. Raghav Dutt Mulukutla

Chairman: Dr H S Chhabra

Co-chairman: Dr Shankar Acharya

Organizing Secretaries: Dr Ajoy Shetty and Dr Gautam Zaveri

Organising committee

 • 1. Dr. Saumyajit Basu
 • 2. Dr. Appaji Krishnan
 • 3. Dr. Bhavuk Garg
 • 4. Dr. Charanjit Singh Dhillion
 • 5. Dr. Rupinder Chahal
 • 6. Dr. Ranjith Unnikrishanan
 • 7. Dr. Janardhan Aithala
 • 8. Dr. Neeraj Gupta
 • 9. Dr. Thomas Kishen
 • 10. Dr. Pankaj Kandwal
 • 11. Dr. Ankur Nanda

Secretariat: Ms. Neema Bisht (in-Charge) and Ms. Meenakshi Mohan

Member

Non Member